Coig

Posted by & filed under blog.

Mur an cuala sibh an t-ainm “Còig” gu ruige seo, tha mi làn cinnteach gun cluinn. ‘S e seo buidheann ciùil ùr anns a bheil cearthrar òigridh ás an eilean Cheap Breatainn agus aonar o ‘n mhór-thìr Albainn Nuaidh. Anns…
BigIntervale by Warren Gordon-2

Posted by & filed under blog.

Many lovers of Celtic music make repeat visits to Cape Breton Island every October to attend the Celtic Colours International Festival. They come from every Province & Territory in Canada, most  American States and 25-30 other countries. For nine days…

IMG_0867

Posted by & filed under blog.

Bho mo chiad chuimhne bha baile fearainn aig mo phàrantan – bó, caoraich, cearcan agus gàrradh. Gheibheamaid éisg bho ‘n chòbh le lìontan agus giomaich le cliabhan. Bha iomadh baile fearainn ‘sa choimhearsnachd an uair sin ach bha ‘ad uile…