Photo credit: Celtic Music Interpretive Centre

Posted by & filed under blog.

Since the late 1980s and early 1990s, many people from all over the world have come to learn about and appreciate the traditional music of Cape Breton Island. Visitors from over twenty-five countries, including most American States and all Canadian…

A winter scene near River Denys, Cape Breton. (Bethune Photo)

Posted by & filed under blog.

I still recall the warm February day many years ago, when my mother-in-law explained The Faoillich to me. It was the dead of winter. But after endless weeks of bone-chilling winds and daily snow squalls that turned into blizzards, the…
Gaelic B2-500x500

Posted by & filed under blog.

‘S e rud fìor aosda a th’ ann am meatailt feòdar. Fhuaras am pìos a ‘s sine a ‘s aithne dhuinn dheth ann an uaigh Éipheiteach a’ dol air ais gu 1450 RC. ‘Sann cianail sean a tha sin! Bidh…
Coig

Posted by & filed under blog.

Mur an cuala sibh an t-ainm “Còig” gu ruige seo, tha mi làn cinnteach gun cluinn. ‘S e seo buidheann ciùil ùr anns a bheil cearthrar òigridh ás an eilean Cheap Breatainn agus aonar o ‘n mhór-thìr Albainn Nuaidh. Anns…
BigIntervale by Warren Gordon-2

Posted by & filed under blog.

Many lovers of Celtic music make repeat visits to Cape Breton Island every October to attend the Celtic Colours International Festival. They come from every Province & Territory in Canada, most  American States and 25-30 other countries. For nine days…

IMG_0867

Posted by & filed under blog.

Bho mo chiad chuimhne bha baile fearainn aig mo phàrantan – bó, caoraich, cearcan agus gàrradh. Gheibheamaid éisg bho ‘n chòbh le lìontan agus giomaich le cliabhan. Bha iomadh baile fearainn ‘sa choimhearsnachd an uair sin ach bha ‘ad uile…